II. ÚS 443/04Usnesení ÚS ze dne 07.09.2004

II.ÚS 443/04 ze dne 7. 9. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti stěžovatele R. Š., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, označeným jako "stížnost na porušení zákona a práv obviněného", podaným k poštovní přepravě 20. 7. 2004, stěžovatel brojí proti postupu policejního orgánu v souvislosti se seznámením s výsledky vyšetřování v jeho trestní věci, která je v současné době vedena Okresním soudem Brno-venkov pod sp. zn. 12 T 99/2004. Požádal o prošetření jeho záležitosti a zjednání nápravy.

Podání nesplňuje náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Není z něj zřejmé, které rozhodnutí či zásah orgánu veřejné moci přesně napadá, a k jakému porušení základních práv nebo svobod zaručených ústavním pořádkem jím došlo, a čeho se v řízení před Ústavním soudem domáhá, jak to požaduje § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 1 písm. a) a § 82 odst. 3 zákona. Dále není zřejmý rozsah účastníků a vedlejších účastníků řízení podle § 76 zákona. Konečně nebylo podání sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi, jak to požaduje ustanovení § 30 odst. 1 zákona. Proto byl stěžovatel vyzván k odstranění těchto vad ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Spolu s výzvou byly stěžovateli zaslány i obecné informace o náležitostech podání pro osoby, které se hodlají obrátit na Ústavní soud. Tato výzva byla stěžovateli doručena 3. 8. 2004 a nebylo na ni ve stanovené lhůtě nijak reagováno.

Protože stěžovatel neodstranil vady ústavní stížnosti ve lhůtě mu k tomu určené, byla ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. září 2004

JUDr. Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj