II. ÚS 43/15 #1Usnesení ÚS ze dne 24.03.2015

II.ÚS 43/15 ze dne 24. 3. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti Vladimíra Grunda, ze dne 4. 12. 2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 7. 1. 2015 stěžovatel brojil proti blíže neoznačenému rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově, jímž byl odsouzen "čistě za údajnou minulost", a to s tvrzením, že řízení bylo postiženo závažnými procesními vadami.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl přípisem ze dne 23. 1. 2015 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě do 30 dnů. Zejména byl poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, přičemž byl informován o tom, že zákon o Ústavním soudu neumožňuje ustanovit advokáta z úřední moci, ale podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, má každý právo na poskytnutí právní pomoci advokátem a na to, aby mu byl v případě, že mu tato pomoc bude odmítnuta, přidělen advokát určený Českou advokátní komorou. Pro tento případ byl stěžovatel poučen, že se musí se žádostí o advokáta sám obrátit na Českou advokátní komoru v Brně. Současně byl upozorněn na následky spojené s neodstraněním vytčených vad. Přestože výzvu Ústavního soudu obdržel dne 9. 2. 2015 a opakovaně dne 20. 2. 2015, ve stanovené lhůtě vady ústavní stížnosti neodstranil.

Ústavnímu soudu tak nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. března 2015

Jiří Zemánek, v. r.

soudce zpravodaj