II. ÚS 412/98Usnesení ÚS ze dne 26.01.1999

II.ÚS 412/98 ze dne 26. 1. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 412/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele ing. V. S., zastoupeného JUDr. P. C., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu ústí nad Labem ze dne 22. 6. 1998, čj. 29 Co 438/96-45, a čj. 29 Co 444/96-45, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 25. 10. 1995, čj. 16 C 1399/93-21, a usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 25. 10. 1995, čj. 16 C 1399/93-25, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se s odvoláním na porušení čl. 6 odst. 1, é1. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, č1. 1, čl. 3 odst. 1, č1. 36 odst. 1 a 3, čl. 38 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 10, čl. 90, čl. 95 odst. 1 a č1. 96 odst. 1 Ústavy ČR domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů, zejména proto, že soudy nevedly řízení nestranně, spravedlivě a nerozhodovaly v přiměřených lhůtách.

1 '

II. ÚS 412/98

Dle ustanovení § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb. lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dle novely zákona o ústavním soudu, provedené zák. č. 77/1998 Sb., běžet doručením rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížností.

Z obsahu připojeného spisu Okresního soudu v Liberci, sp. zn. 16 C 1399/93, Ústavní soud zjistil, že ústavní stížností napadené rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. 29 Co 438196-45, 29 Co 444/96-45, ze dne 22. 6. 1998 (správně, jak vyplývá z obsahu spisu - čl. 39, 41, 42, 43, ze dne 24. 6. 1998), bylo navrhovateli dle doručenky, založené na čl. 47 spisu, doručeno oproti podpisu dne 24. 7. 1998. Ústavní stížnost byla podána po lhůtě stanovené zákonem, nebot k poštovní přepravě byla podána teprve dne 23. 9. 1998, zatímco posledním dnem 60 denní lhůty byl den 21. 9. 1998.

Za této situace Ústavnímu soudu nezbylo než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Iva Brožová

V Brně dne 26. 1. 1999soudkyně Ústavního soudu

2