II. ÚS 409/03Usnesení ÚS ze dne 16.10.2003

II.ÚS 409/03 ze dne 16. 10. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J. H., o návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 7. 8. 2003, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se "stížností" obrátil na Ústavní soud o přešetření jeho věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 7 C 82/99.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání ve lhůtě 21 dne s upozorněním, že, jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) výše citovaného zákona odmítnut. Výzva Ústavního soudu byla navrhovateli doručena dne 12. 9. 2003.

Ústavní soud konstatuje, že dne 3. 10. 2003 uplynula lhůta, kterou určil k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel odstranil.

Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímusoudu, než jeho návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. října 2003JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj