II. ÚS 405/09 #4Usnesení ÚS ze dne 05.10.2010

II.ÚS 405/09 ze dne 5. 10. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Dagmar Lastovecké, soudce Jiřího Nykodýma a soudce zpravodaje Pavla Rychetského v řízení o ústavní stížnosti Z. S., zastoupeného Mgr. Janem Valihrachem, advokátem se sídlem Jihlava, Žižkova 13, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2008 č. j. 30 Cdo 1493/2008-69, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. října 2007 sp. zn. 13 Co 375/2006 a rozsudku Okresního soudu v Jihlavě ze dne 2. srpna 2006 č. j. 21 C 36/2006-14 s návrhem na zrušení těchto soudních rozhodnutí, za účasti Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Brně a Okresního soudu v Jihlavě jako účastníků řízení a L. S., zastoupené JUDr. Janou Hronovou, advokátkou se sídlem v Jihlavě, Husova 46, a nezletilého L. S., zastoupeného veřejným ochráncem práv JUDr. Pavlem Varvařovským, se sídlem v Kanceláři veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

V řízení o ústavní stížnosti stěžovatele vedené pod sp. zn. II. ÚS 405/09 se pokračuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 20. února 2009, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí pro tvrzené porušení jeho základních práv podle čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 Listiny a čl. 6, čl. 8 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. S ústavní stížností byl spojen návrh na zrušení části ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "do šesti měsíců".

Usnesením č. j. II. ÚS 405/09-58 ze dne 23. června 2009 přerušil II. senát Ústavního soudu řízení o ústavní stížnosti a postoupil návrh stěžovatele na zrušení části ustanovení § 57 odst. 1 zákona o rodině, ve slovech "do šesti měsíců", k rozhodnutí plénu Ústavního soudu. Současně tímto usnesením navrhl plénu Ústavního soudu dle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zrušení celého ustanovení § 57 odst. 1 zákona o rodině.

Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 15/09 ze dne 8. července 2010 (244/2010 Sb.) rozhodlo plénum Ústavního soudu o návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona o rodině. Tím odpadl důvod přerušení řízení o ústavní stížnosti, pročež Ústavní soud rozhodl o pokračování v tomto řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. října 2010

Dagmar Lastovecká

předsedkyně senátu