II. ÚS 4/95Usnesení ÚS ze dne 13.02.1995

II.ÚS 4/95 ze dne 13. 2. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Spis. zn.II. ÚS 4/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou dne 13. 2. 1995 ve věci ústavní stížnosti V.K.,

takto:

Ústavnísoudnávrhodmítá.

Odůvodnění:

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst. 1, písm. a) zák.č. 182/93 Sb. návrh odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu podání ve lhůtě jemu k tomu určené.

Stížnost nazvaná jako podnět k přezkoumání a rozhodnutí ve věci zákona o výkonu vazby, přijatého Poslaneckou sněmovnou ČR dne 10. 11. 1994 nesplňovala náležitosti podání ve smyslu § 64 a 72 zák.č. 182/1993 Sb. Navrhovatel nebyl zastoupen advokátem či jiným kvalifikovaný právníkem ve smyslu ustanovení § 28 a 30 zák.č. 182/1993 Sb.

Doporučeným dopisem, který navrhovatel obdržel dne 17. 1. 1995, byl ústavním soudcem poučen o náležitostech ústavní stížnosti a současně byl vyzván, aby odstranil vady podání návrhu ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení.

Protože tak do dnešního dne neučinil, bylo nutno návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. 2. 1995JUDr. Antonín Procházka

soudce zpravodaj

2