II. ÚS 3957/19 #1Usnesení ÚS ze dne 14.01.2020

II.ÚS 3957/19 ze dne 14. 1. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a ze soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věcech ústavních stížností stěžovatele JUDr. Jaroslava Homolky, sídlem Palackého 5001/1, Jihlava, proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 7. října 2019 č. j. 54 Co 304/2019-25 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 15. srpna 2019 č. j. 23 L 434/2019-17 (vedené pod sp. zn. II. ÚS 3957/19), proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 2. října 2019 č. j. 72 Co 387/2019-22 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 15. srpna 2019 č. j. 23 L 431/2019-15 (vedené pod sp. zn. III. ÚS 3958/19), proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 7. října 2019 č. j. 54 Co 305/2019-25 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 15. srpna 2019 č. j. 23 L 426/2019-19 (vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3959/19), proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 7. října 2019 č. j. 72 Co 388/2019-20 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 15. srpna 2019 č. j. 23 L 427/2019-14 (vedené pod sp. zn. II. ÚS 3971/19), proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 7. října 2019 č. j. 72 Co 385/2019-25 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 15. srpna 2019 č. j. 23 L 423/2019-17 (vedené pod sp. zn. III. ÚS 3972/19), a Mgr. Jaroslava Homolky, sídlem Palackého 5001/1, Jihlava, proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 7. října 2019 č. j. 54 Co 306/2019-28 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 2. září 2019 č. j. 23 L 450/2019-20 (vedené pod sp. zn. II. ÚS 3970/19), proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 7. října 2019 č. j. 54 Co 301/2019-30 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 9. září 2019 č. j. 23 L 451/2019-24 (vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3973/19), proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 7. října 2019 č. j. 54 Co 302/2019-31 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 2. září 2019 č. j. 23 L 437/2019-25 (vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3974/19), proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 7. října 2019 č. j. 72 Co 383/2019-26 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 2. září 2019 č. j. 23 L 452/2019-18 (vedené pod sp. zn. I. ÚS 3975/19), proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 7. října 2019 č. j. 54 Co 312/2019-30 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 13. září 2019 č. j. 23 L 443/2019-24 (vedené pod sp. zn. I. ÚS 3976/19), proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 14. října 2019 č. j. 54 Co 317/2019-36 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 13. září 2019 č. j. 23 L 446/2019-30 (vedené pod sp. zn. III. ÚS 3994/19), proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 2. října 2019 č. j. 72 Co 384/2019-24 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 2. září 2019 č. j. 23 L 440/2019-18 (vedené pod sp. zn. II. ÚS 3995/19) a proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 7. října 2019 č. j. 54 Co 309/2019-26 a usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 2. září 2019 č. j. 23 L 436/2019-18 (vedené pod sp. zn. III. ÚS 3996/19), a s nimi spojených návrhů na zrušení části § 9 odst. 5 ve slovech "jmenovaného soudem podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní", části § 12a odst. 1 ve slovech "ustanoveného opatrovníka v občanském soudním řízení" a části § 12a odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "ustanoveného opatrovníka v občanském soudním řízení", za účasti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě a Okresního soudu v Jihlavě, jako účastníků řízení, o návrhu na spojení, takto:

Ústavní stížnosti dosud vedené pod spisovými značkami II. ÚS 3957/19, III. ÚS 3958/19, IV. ÚS 3959/19, II. ÚS 3970/19, II. ÚS 3971/19, III. ÚS 3972/19, IV. ÚS 3973/19, IV. ÚS 3974/19, I. ÚS 3975/19, I. ÚS 3976/19, III. ÚS 3994/19, II. ÚS 3995/19 a III. ÚS 3996/19 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod spisovou značkou II. ÚS 3957/19.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel ve dnech 11. 12. 2019 až 13. 12. 2019 pět ústavních stížností prvního stěžovatele a osm ústavních stížností druhého stěžovatele proti specifikovaným usnesením Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě a Okresního soudu v Jihlavě, jimiž byla stěžovatelům přiznána odměna za úkony právní služby v řízení, v nichž byli jmenováni opatrovníky tzv. umístěné osoby v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí umístěné do zdravotního ústavu a jejím dalším držení ve zdravotním ústavu.

2. Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

3. Z předmětných ústavních stížností a jejich příloh Ústavní soud zjistil, že všechny ústavní stížnosti jsou obsahově shodné, podobně jako napadená rozhodnutí. Ve všech ústavních stížnostech stěžovatelé brojí proti výši přiznané odměny za úkony právní služby obecnými soudy určené podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatelé jsou přesvědčeni, že krácením odměny za výkon funkce opatrovníka jmenovaného soudem podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní byla porušena jejich základní práva, a v té souvislosti odkazují na závěry nálezu Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 4/19 (302/2019 Sb.). Ústavní stížnosti stěžovatelé spojili s návrhem na zrušení konkretizovaných ustanovení uvedené vyhlášky.

4. Ústavní soud na základě těchto zjištění, z důvodu hospodárnosti a efektivity, podle shora uvedených zákonných ustanovení spojil ve výroku uvedené věci ke společnému řízení.

5. V souladu s rozvrhem práce pro rok 2020 č. Org. 1/20 je soudcem zpravodajem u všech ve výroku spojených věcí soudce Ludvík David, neboť mu byla přidělena první ze spojovaných ústavních stížností vedená pod sp. zn. II. ÚS 3957/19.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2020

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu