II. ÚS 39/03Usnesení ÚS ze dne 07.09.2004

II.ÚS 39/03 ze dne 7. 9. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti M. Š., zastoupeného Mgr. J. H., směřující proti rozhodnutí Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 25. května 2001, sp. zn. 8 C 186/2000,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá

Odůvodnění:

Dne 20. ledna 2003 obdržel Ústavní soud dopis stěžovatele, ve kterém uvedl, že Ústavnímu soudu v zákonné lhůtě, stanovené v ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"), zaslal podání na nesprávnou adresu Brno, Žerotínovo nám. Tato zásilka mu byla vrácena jako nedoručená, s poznámkou "na uvedené adrese neznámý".Toto původní podání k dopisu připojil a požádal, aby se jím Ústavní soud zabýval, přesto, že uplynula lhůta stanovená zákonem k podání ústavní stížnosti. K dopisu ani k původnímu podání nebyla připojena plná moc právního zástupce. Ústavní soud jej proto vyzval k odstranění vad podání.

Dne 5. května 2003 bylo doručeno doplnění ústavní stížnosti, vypracované právním zástupcem stěžovatele. Tímto návrhem se domáhal zrušení rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech, ze dne 28. května 2001, sp. zn. 8 C 186/2000, v částech I. - VI. Protože v tomto podání nebyly specifikovány žádné ústavně právní argumenty, byl právní zástupce vyzván k odstranění této vady.

Dne 2. března 2004 pak bylo doručeno další doplnění ústavní stížnosti, kterým reagoval právní zástupce stěžovatele na výzvu Ústavního soudu, aniž by konkretizoval ústavněprávní argumentaci. Pouze vysvětlil motivy, které vedly stěžovatele k podání ústavní stížnosti.

Ústavní soud si vyžádal spis Okresního soudu v Karlových Varech, vedený pod sp. zn. 8 C 186/2000. Z něho zjistil, že rozsudek, proti kterému stěžovatel brojí, byl doručen právní zástupkyni stěžovatele dne 21. června 2001. Stěžovatel ho sám, bez právního zastoupení, napadl odvoláním, které bylo podáno k poštovní přepravě až dne 11. července 2001, tedy po lhůtě k podání odvolání.

Dodatečně pak požádal o prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání. O této žádosti rozhodl Okresní soudu v Karlových Varech usnesením ze dne 10. září 2001, č. j. 8 C 186/2000-121, tak, že ji zamítl. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 25. října 2001, sp. zn. 14 Co 702/2001. Po té Okresní soud v Karlových Varech usnesením ze dne 31. ledna 2002, č. j. 8 C 186/2000-134, odvolání odmítl jako opožděné.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákonasoudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě stanovené pro jeho podání.Jak vyplývá ze spisu Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 8 C 186/2000, právní zástupkyni byl ústavní stížností napadený rozsudek doručen dne 21. června 2001, avšak původní podání stěžovatele, adresované Ústavnímu soudu na adresu Brno, Žerotínovo nám., bylo k poštovní přepravě předáno až dne 27. prosince 2002, tedy po uplynutí více než 550 dnů. S ohledem na tuto okolnost nezbylo Ústavnímu soudu, než podání podle výše citovaného ustanovení zákona odmítnout jako opožděné.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. září 2004

JUDr. Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodaj