II. ÚS 3840/19 #1Usnesení ÚS ze dne 16.01.2020

II.ÚS 3840/19 ze dne 16. 1. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatelky s4ei s.r.o., se sídlem Mičurinova 1752/9, Znojmo, zastoupené Ing. Jitkou Routkovou, daňovou poradkyní, se sídlem Praha 1, ul. U Bulhara 1611/3, proti výroku II. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9.2019 č. j. l0 Afs 81/2019-42, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatelka, zastoupená v záhlaví uvedenou daňovou poradkyní, ústavní stížností napadla výrok II. v záhlaví uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu pro porušení jejího práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a práva na ochranu vlastnictví dle čl. 11 odst. 1 Listiny.

2. Ústavní soud přípisem ze dne 3. 12. 2019, který byl doručen do datové schránky jak stěžovatelky (5. 12. 2019), tak zástupkyně stěžovatelky (4. 12. 2019), vyzval stěžovatelku k odstranění vad podání, spočívajících v tom, že stěžovatelka není zastoupena advokátem, což je v rozporu s § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a stanovil jí třicetidenní lhůtu k odstranění této vady podání. Současně stěžovatelku poučil, že v případě neodstranění uvedené vady, bude ústavní stížnost odmítnuta v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. V této lhůtě ani po jejím uplynutí však stěžovatelka vytčené vady neodstranila.

3. Zástupkyně stěžovatelky (daňová poradkyně) adresovala Ústavnímu soudu podání, v němž zaujala stanovisko, že v posuzované věci není na místě omezit právo na zastoupení daňovou poradkyní při soudní kontrole výroku o nákladech řízení. Takový postup nepovažuje za přiměřený zásah do práva stěžovatelky na svobodnou volbu zástupce, a to s ohledem na zásadu minimalizace zásahů státu do osobní sféry jednotlivce, zásadu hospodárnosti a zásadu ochrany vlastnictví stěžovatelky.

4. Ústavní soud však není oprávněn takovou úvahu činit, je totiž vázán v souladu s čl. 88 odst. 2 Ústavy zákonem o Ústavním soudu. Ten ve svém § 30 odst. 1 ukládá bezpodmínečnou povinnost, že musí být stěžovatel zastoupen advokátem. Ústavní soud tedy musí na této podmínce trvat i v případě stěžovatelky, o čemž jí náležitě poučil.

5. Jelikož stěžovatelka neodstranila popsanou vadu svého návrhu ve lhůtě k tomu určené, Ústavnímu soudu nezbylo než podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudkyní zpravodajkou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků její návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. ledna 2020

Kateřina Šimáčková, v. r.

soudkyně zpravodajka