II. ÚS 3746/13 #1Usnesení ÚS ze dne 28.01.2014

II.ÚS 3746/13 ze dne 28. 1. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem ve věci návrhu Marka Vymětala, bez právního zastoupení, na zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 40 Co 560/2013-64 ze dne 26. 7. 2013 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 10. 12. 2013 došel Ústavnímu soudu návrh stěžovatele na zrušení shora uvedeného soudního rozhodnutí. Jelikož návrh na zahájení řízení nesplňoval požadavky kladené na něj zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn, když stěžovatel nebyl právně zastoupen, byl stěžovatel vyrozuměn výzvou (přípisem) ze dne 17. 12. 2013 o tom, aby odstranil vady svého návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy, s poučením, že jinak Ústavní soud návrh odmítne.

Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 20. 12. 2013. Třicetidenní lhůta určená soudcem zpravodajem k odstranění vad návrhu v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu počala běžet dnem následujícím po dni doručení, a sice 21. 12. 2013 [§ 57 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn dále jen "o. s. ř."), ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu], a vypršela dnem 20. 1. 2014 (§ 57 odst. 2 věta druhá o. s. ř.). Stěžovatel dosud vady neodstranil, tedy nepředložil plnou moc prokazující právní vztah zastoupení a návrh sepsaný advokátem. Za dané situace proto Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 28. ledna 2014

Stanislav Balík, v. r.

soudce zpravodaj