II. ÚS 3464/12 #1Usnesení ÚS ze dne 23.11.2012

II.ÚS 3464/12 ze dne 23. 11. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. M., proti usnesení Exekutorského úřadu Brno-město JUDr. Karla Urbana, soudního exekutora, ze dne 15. srpna 2012 sp. zn. 97 EX 1837/11, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 10. září 2012 brojil proti usnesení Exekutorského úřadu Brno-město JUDr. Karla Urbana, soudního exekutora, ze dne 15. srpna 2012 (97 EX 1837/11-74) pro porušení jeho práv. Napadeným usnesením bylo nařízeno elektronické dražební jednání na jeho spoluvlastnický podíl na nemovitost, ve které s rodinou bydlí, pro nezaplacenou dlužnou částku 50 tis. Kč společnosti Home Credit, a.s. Stěžovatel se dovolával ochrany Ústavním soudem proti neúměrně vysokým nákladům řízení, a navrhl, aby byla stanovena jejich přiměřená výše.

Ústavní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny všechny formální předpoklady meritorního projednání ústavní stížnosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a dospěl k závěru, že tomu tak není. Dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem o Ústavním soudu (§ 30 odst. 1), byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trvání 10 dnů. Stěžovatel byl současně poučen, že pro zastupování v řízení před Ústavním soudem lze požádat Českou advokátní komoru na adrese ČAK - pobočka Brno, Kleinův palác, Nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno, o určení advokáta (§ 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů).

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla stěžovateli nejprve odeslána dne 25. září 2012 prostřednictvím poštovního přepravce na jeho adresu. Vzhledem k tomu, že si adresát zásilku v úložní době nevyzvedl, byla vrácena zpět. Stěžovateli byla doručena nová výzva v souladu s ustanovením § 46a odst. 2 o. s. ř. elektronicky dne 6. listopadu 2012. Ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 16. listopadu 2012) stěžovatel vytknuté vady neodstranil, na tomto závěru nemůže nic změnit sdělení ze dne 12. listopadu 2012 o jeho jednání se zástupci pojišťovny DAS.

Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 23. listopadu 2012

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj