II. ÚS 335/14 #1Usnesení ÚS ze dne 18.03.2014

II.ÚS 335/14 ze dne 18. 3. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti Františka Marcína, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2013 sp. zn. 61 To 347/2013, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 27. 1. 2014, stěžovatel požádal o přezkum v záhlaví označeného rozsudku a na jeho základě postupu policie, Státního zastupitelství pro Prahu 1 a Obvodního soudu pro Prahu 1.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 82/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl přípisem ze dne 29. 1. 2014 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy. Zejména byl poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Současně byl upozorněn na následky spojené s neodstraněním vytčených vad. Přestože výzvu Ústavního soudu obdržel dne 3. 2. 2014, ve stanovené lhůtě na ni nijak nereagoval.

Ústavnímu soudu tak nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout s tím, že v určené lhůtě nebyly odstraněny její vady.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. března 2014

Jiří Zemánek, v. r.

soudce zpravodaj