II. ÚS 3330/13 #2Usnesení ÚS ze dne 11.06.2014

II.ÚS 3330/13 ze dne 11. 6. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o vyloučení soudce Jaroslava Fenyka z rozhodování ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Michaela Vaška, zastoupeného Mgr. Robertem Cholenským, advokátem se sídlem Bolzanova 5, Brno, takto:

Soudce Jaroslav Fenyk je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 3330/13.

Odůvodnění:

1. Soudce Jaroslav Fenyk, soudce II. senátu Ústavního soudu rozhodujícího o ústavní stížnosti stěžovatele vedené pod sp. zn. II. ÚS 3330/13, přípisem ze dne 4. června 2014 oznámil předsedkyni I. senátu, že se považuje za podjatého, jelikož k osobě a rodině soudkyně Mgr. Simoně Hájkové, jež rozhodovala v prvostupňovém řízení vedeném u Okresního soudu Brno - venkov, jej pojí blízké přátelské vztahy.

2. Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), je soudce vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům, lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

3. Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v ustanovení § 36 zákona o Ústavním soudu představuje výjimku z ústavní zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci; příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1, dále i čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

4. Nezávislost a nestrannost soudce je klíčovou součástí práva na spravedlivý proces, které je zakotveno v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Nestrannost soudce je přitom třeba posuzovat jak ze subjektivního, tak z objektivního hlediska. Subjektivní kritérium vypovídá o osobním přesvědčení soudce v daném případě, objektivní kritérium pak o tom, že soudce skýtá dostatečné záruky vylučující v tomto ohledu oprávněné pochybnosti.

5. Blízký přátelský či rodinný vztah k soudkyni, která v dané věci rozhodovala, je dle posouzení Ústavního soudu v tomto případě způsobilý naplnit výše stanovené předpoklady a založit podjatost soudce. V souladu s výše nastíněnými principy tak I. senát Ústavního soudu dospěl k závěru, že byly naplněny podmínky pro vyloučení soudce z projednávání ústavní stížnosti, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. června 2014

Kateřina Šimáčková, v. r.

předsedkyně senátu