II. ÚS 3311/14 #1Usnesení ÚS ze dne 12.01.2015

II.ÚS 3311/14 ze dne 12. 1. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Václava Simmera, bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 11. 9. 2014, č. j. 64 A 3/2014-18, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 14. 10. 2014 napadl stěžovatel v záhlaví uvedené rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván dne 29. 10. 2014 k odstranění vad návrhu, které spočívaly zejména ve skutečnosti, že nebyl v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stěžovatel byl současně poučen, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 10. 11. 2014, stěžovatel však vady podání ve lhůtě soudem stanovené neodstranil. Podáním ze dne 9. 12. 2014 doručeným Ústavnímu soudu dne 18. 12. 2014 stěžovatel pouze sdělil, že se mu přes veškeré jeho úsilí nepodařilo vady podání odstranit. Podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou tedy splněny, neboť lhůta třiceti dnů k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud proto soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 12. ledna 2015

Jiří Zemánek, v. r.

soudce zpravodaj