II. ÚS 331/10 #1Usnesení ÚS ze dne 09.02.2010

II.ÚS 331/10 ze dne 9. 2. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2010 v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj), mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. Z., zastoupeného JUDr. Filipem Princem, advokátem se sídlem Konviktská 24, Staré Město č. p. 291, 110 00 Praha 1, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 12. 2009 sp. zn. 10 To 125/2009, o návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí (o propuštění z vazby na svobodu), takto:

Odkládá se vykonatelnost shora uvedeného rozhodnutí, a to do doby rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti.

Odůvodnění:

Dne 3. 2. 2010 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, jíž se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí a tvrdí, že jeho vydáním došlo k porušení jeho základních práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, což podrobně rozvedl v ústavní stížnosti. Stěžovatel navrhl, aby byl propuštěn z vazby na svobodu. V daném kontextu je ovšem třeba tento stěžovatelův návrh považovat za návrh na odložení vykonatelnosti svrchu uvedeného rozhodnutí. Jím bylo ke stížnosti státního zástupce rozhodnuto o tom, že se stěžovatel ponechává ve vazbě. Stížnost státního zástupce směřovala proti rozhodnutí o stěžovatelově propuštění z vazby, které navazovalo na zprošťují rozsudek. Ústavní stížnost byla podána včas (ust. § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud může dle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky citovaného ustanovení jsou dle názoru Ústavního soudu splněny, neboť pokračování v omezení osobní svobody se v daném případě a v daných souvislostech jeví být závažným a nereparovatelným zásahem do základních práv stěžovatele za situace, kdy rozhodnutí Ústavního soudu si (vzhledem ke komplikovanosti věci) vyžádá delší čas, přičemž argumenty stěžovatele se zdají být náležitě zdůvodněny. Proto Ústavní soud přistoupil k odkladu vykonatelnosti, aniž by jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2010

Jiří Nykodým

předseda senátu