II. ÚS 3298/11 #1Usnesení ÚS ze dne 12.01.2012

II.ÚS 3298/11 ze dne 12. 1. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti stěžovatelky Bazcom, a.s., se sídlem v Praze 2, nám. Míru 820/9, zastoupené JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem se sídlem v Praze 2, nám. Míru 820/9, proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem č. j. 37 EC 3048/2009-69 ze dne 8. 7. 2011, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním učiněným podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka, s odkazem na porušení jejích práv zaručených čl. 36 a čl. 37 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i na porušení čl. 90 a čl. 95 Ústavy ČR a na omezení práva soutěžitele na podnikání zakotveného v čl. 26 Listiny, domáhala zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí.

Napadeným rozhodnutím bylo soudem prvního stupně v řízení o žalobě stěžovatelky - právního nástupce Dopravního podniku města Ústí nad Labem - proti žalovanému J. Ž. o zaplacení částky 1.015,- Kč s příslušenstvím, představující nezaplacené jízdné a přirážku k němu, rozhodnuto tak, že žalovaný je povinen žalovanou částku stěžovatelce zaplatit. V části příslušenství byla žaloba zamítnuta. Dále bylo žalovanému uloženo nahradit stěžovatelce na nákladech řízení částku 300,- Kč, přičemž v odůvodnění rozhodnutí Okresní soud v Ústí nad Labem podrobně zdůvodnil, proč stěžovatelce nepřiznal dále požadované náklady představující odměnu za zastoupení advokátem, které považoval za neúčelně vynaložené.

Projednávaná ústavní stížnost je založena na totožné argumentaci jako předchozí návrhy stěžovatelky, o nichž bylo vedeno řízení pod sp. zn. IV. ÚS 2777/11. V tomto řízení byl Ústavní soud konfrontován po skutkové i právní stránce se shodnými případy stěžovatelky, přičemž shledal, že závěry Okresního soudu v Ústí nad Labem vedoucí k nepřiznání části uplatněných nákladů řízení, jakož i postup, jímž nalézací soud k těmto závěrům dospěl, je z hlediska ústavněprávního plně akceptovatelný. Od tohoto hodnocení neměl Ústavní soud důvod se odchýlit ani v nyní posuzované věci, proto na odůvodnění rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 2777/11 ze dne 27. 12. 2011, jímž byly návrhy stěžovatelky jako zjevně neopodstatněné odmítnuty, pro stručnost v plném rozsahu odkazuje.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem pak Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2012

Stanislav Balík, v. r.

předseda senátu