II. ÚS 3171/14 #1Usnesení ÚS ze dne 31.10.2014

II.ÚS 3171/14 ze dne 31. 10. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o návrhu stěžovatele MUDr. Jana Flašky, označeném jako "stížnost na porušení občanských práv", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 30. 9. 2014 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž si MUDr. Jan Flaška stěžuje na porušení jeho občanských práv, spočívající v tom, že byl jako provozovatel vozidla vyzván k zaplacení 1.000 Kč, přičemž však prý jeho jedinou prokazatelnou vinou bylo pouze vlastnictví vozidla. Z připojené "Výzvy pro provozovatele vozidla" Městského úřadu Bílina ze dne 6. 6. 2014, č. j. MUBI/22672/2014/OD/Čo, vyplývá, že z automatizovaného technického prostředku používaného při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích bylo zjištěno, že dne 12. 12. 2013 blíže neustanovený řidič tohoto vozidla nerespektoval nejvyšší povolenou rychlost a tím se dopustil přestupku.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), zejména z něj nebylo patrno, čeho se vlastně stěžovatel v tomto řízení domáhá, a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel vyzván přípisem, jemu doručeným dne 9. 10. 2014, v němž byl též upozorněn, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 20 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

V reakci na tuto výzvu bylo Ústavnímu soudu dne 29. 10. 2014 doručeno vyjádření stěžovatele, v němž sděluje, že stávající systém "důmyslnými byrokratickými pravidly pevně svírá otěže moci" a pokládá proto za absurdní vynakládat své finanční prostředky s nejasnou vidinou návratnosti za upozornění justičnímu aparátu na absurdní zákony a jejich výklad. Proto "nedobrovolný příspěvek" 1.000 Kč městu Bílina již zaplatil.

Ústavní soud konstatuje, že navrhovatel vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranil, přičemž lhůta k odstranění vytknutých vad marně uplynula již dne 29. 10. 2014.

Základní vadou, od níž se ostatně odvíjely i vady další, byla absence povinného zastoupení advokátem. Jak Ústavní soud již několikrát konstatoval, srov. např. nález sp. zn. I. ÚS 89/94 ze dne 29. 11. 1994 (N 58/2 SbNU 151; veškerá judikaturu Ústavního soudu je dostupná též z: http://nalus.usoud.cz), smyslem povinného zastoupení advokátem je, aby (s ohledem na mimořádnou závažnost řízení) Ústavní soud jako specializovaný soud nebyl neúměrně zatěžován nekvalifikovanými návrhy a nekvalifikovaným přístupem účastníků k jednání. Příkladem takové situace je právě postup navrhovatele, který nikterak nespecifikuje, v jakých ohledech měla být porušena jeho základní lidská práva a svobody. Jakkoliv si je Ústavní soud vědom omezených možností stěžovatele předestřít zásadní ústavněprávní argumentaci, bylo na něm, aby vyslyšel výzvu Ústavního soudu a zvolil si advokáta, jenž by vylíčil, v čem spočívalo jeho omezení základních lidských práv a svobod, jaká rozhodnutí vlastně napadá a rovněž by uvedl, že před podáním ústavní stížnosti stěžovatel vyčerpal všechny přípustné prostředky k ochraně svých práv. Pokud tak neučinil, nemůže tuto jeho nečinnost Ústavní soud nikterak nahrazovat a návrh stěžovatele tak ani nemůže posoudit ve věci samé.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. října 2014

Vojtěch Šimíček v. r.

soudce zpravodaj