II. ÚS 316/04Usnesení ÚS ze dne 23.08.2004

II.ÚS 316/04 ze dne 23. 8. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Š. F., proti exekučnímu příkazu ze dne 5. 5. 2004, sp. zn. Ex 931/02-26,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo doručeno dne 26. 5. 2004 podání, kterým navrhovatel podává odpor proti soudnímu exekutorovi a platebnímu rozkazu. Po přezkoumání jeho obsahu Ústavní soud zjistil, že návrh nemá náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Navrhovatel neuvedl, které jeho základní právo nebo svoboda byly postupem orgánů veřejné moci porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), nebylo z něho patrno, čeho se navrhovatel domáhá, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatel dovolává (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák) a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.).

Na základě shora uvedených skutečností byl navrhovatel přípisem ze dne 24. 6. 2004 vyzván Ústavním soudem, aby svoje podání uvedl do souladu se zákonnými požadavky a současně mu byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 30 dnů ode dne doručení výzvy navrhovateli.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel sice svůj návrh doplnil, avšak vytýkané nedostatky návrhu neodstranil, dospěl Ústavnísoud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43

odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto nezbylo, než mimo ústní jednání usnesením návrh odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2004