II. ÚS 31/02Usnesení ÚS ze dne 18.03.2002

II.ÚS 31/02 ze dne 18. 3. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 31/02

ČESKÁREPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti M. A., v navrhovatelově právní věci, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 17. 1. 2002 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatele, která byla doplněna podáním stěžovatele Ústavnímu soudu doručeným dne 1. 3. 2002.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 31, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Protože výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 31. 1. 2002, a vady podání do dnešního dne nebyly odstraněny,soudce zpravodaj ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka soudce Ústavního soudu

V Brně dne 18. března 2002