II. ÚS 292/03Usnesení ÚS ze dne 09.06.2003

II.ÚS 292/03 ze dne 9. 6. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelů 1) Č. Ž., a 2) M. Ž., zastoupených advokátem JUDr. P. V., o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 6. 1996, čj. 11 C 25/94-82, usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 10. 1998, čj. 11 C 25/94-131, a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 3. 1997, sp. zn. 10 Co 122/97, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelé se domáhali zrušení rozhodnutí uvedených v záhlaví, a to ústavní stížností, jež byla vedena u Ústavního soudu pod. sp. zn. III. ÚS 738/02. Uvedená stížnost byla usnesením ze dne 19. 5. 2003 odmítnuta částečně pro opožděnost [§ 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR] a částečně pro nepřípustnost [§ 43 odst. 1 písmeno e) cit. zák.]. Podáním ze dne 21. 5. 2003, doručeným Ústavnímu soudu dne 23. 5. 2003, svou ústavní stížnost doplnili. Vzhledem ke skutečnosti, že řízení o ní již bylo ukončeno, bylo jejich nové podání - označené jako "doplnění odůvodnění" - opatřeno novou spisovou značkou jako nové podání.

S ohledem na dále uvedené Ústavní soud nevyzýval právního zástupce k doložení plné moci k zastupování stěžovatelů. Řádná plná moc byla založena již do spisu sp. zn. III. ÚS 738/02, přičemž její doložení k projednávané věci by rozhodnutí Ústavního soudu nemohlo ovlivnit.

Novému projednání věci nebrání překážka věci rozsouzené či překážka litispendence (§ 35 odst. 1 a 2 cit. zák.). Ústavní soud se jí proto může opětovně zabývat. Avšak vzhledem k tomu, že jde o podání v téže věci a podané za stejné procesní situace, neshledal důvod odchýlit se od předchozích závěrů vyslovených v rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 738/02 ze dne 19. 5. 2003, na něž proto odkazuje.

Z výše uvedeného důvodu Ústavnímusoudu nezbylo, než návrh odmítnout podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako návrh částečně podaný po lhůtě k tomu určené a částečně návrh nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. června 2003JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj