II. ÚS 2899/11 #1Usnesení ÚS ze dne 19.12.2011

II.ÚS 2899/11 ze dne 19. 12. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti M. Š., právně nezastoupené, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 29. 9. 2011 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatelky, jehož předmětem byly námitky proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích vydaným ve věci péče o nezletilé.

Po zjištění, že podání nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byla stěžovatelka dopisem ze dne 13. 10. 2011 vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Tato lhůta byla na základě přípisu stěžovatelky dopisem ze dne 2. 11. 2011 prodloužena o dalších 15 dnů. Výzvy mimo jiné obsahovaly upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Výzvy stěžovatelka osobně převzala dle doručenek dne 18. 10. 2011 a 4. 11. 2011. Vytýkané vady však přes řádné poučení ve stanovené lhůtě k odstranění vad návrhu neodstranila.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2011

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj