II. ÚS 2890/15 #1Usnesení ÚS ze dne 08.12.2015

II.ÚS 2890/15 ze dne 8. 12. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti Františka Valdmana, o ústavní stížnosti proti vyrozumění Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, č. j. 12393/2015-EKO ze dne 27. 8. 2015, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 24. 9. 2015 a doplněnou dne 2. 10. 2015 stěžovatel brojil proti v záhlaví označenému vyrozumění Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen "Etická komise"), kterým byl informován o vyřízení podnětu k provedení přezkumného řízení dle § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve věci vydaného rozhodnutí č. j. 9922/2015-EKO ze dne 15. 7. 2015.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl dne 5. 10. 2015 písemně vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy. Zejména byl poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, přičemž byl informován o tom, že zákon o Ústavním soudu neumožňuje ustanovit advokáta z úřední moci, ale podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, má každý právo na poskytnutí právní pomoci advokátem a na to, aby mu byl v případě, že mu tato pomoc bude odmítnuta, přidělen advokát určený Českou advokátní komorou v Brně. Pro tento případ byl stěžovatel poučen, že se musí se žádostí o advokáta sám obrátit na Českou advokátní komoru v Brně. Současně byl upozorněn na následky spojené s neodstraněním vytčených vad.

Na uvedenou výzvu stěžovatel reagoval dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 20. 10. 2015, jímž sdělil, že nežádal o rozhodnutí, ale toliko o vyjádření, zda se do odvolací lhůty započítávají soboty, neděle a svátky, neboť má za to, že mu rozhodnutím Etické komise o opožděně podaném odvolání bylo ukřivděno.

Protože vytčené vady podání stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavnímu soudu nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a ústavní stížnost odmítnout.

Pouze nad rámec uvedeného, s ohledem na stěžovatelem uplatněnou argumentaci, Ústavní soud uvádí, že žádné ustanovení správního řádu nestanoví, že by se do běhu odvolací lhůty nezapočítávaly soboty, neděle nebo svátky. Pouze z ustanovení § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu lze vyvodit, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro podání odvolání nejbližší příští pracovní den. Pravidla pro počítání procesních lhůt jsou upravena obdobně i v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (viz jeho ustanovení § 57 odst. 2, věta druhá) a v § 60 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. prosince 2015

Jiří Zemánek

soudce zpravodaj