II. ÚS 2890/13 #2Usnesení ÚS ze dne 10.04.2014

II.ÚS 2890/13 ze dne 10. 4. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem o ústavní stížnosti Pavla Štěrby, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 6. 2013 č. j. 16 Co 186/2013-56, platebnímu rozkazu Okresního soudu ve Vyškově ze dne 23. 12. 2009 č. j. 10 C 219/2009-16 a usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 7. 4. 2010 č. j. 25 EXE 1531/2010-14, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 20. 9. 2013, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, jimiž měla být porušena jeho práva zaručená Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina"), Ústavou a mezinárodními smlouvami ve smyslu čl. 10 Ústavy, konkrétně čl. 4 odst. 4, čl. 23, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2, čl. 38 odst. 2 Listiny, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 90 Ústavy.

Usnesením Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2890/13 ze dne 3. 10. 2013 byl vyloučen z rozhodování soudce Jaroslav Fenyk a věc byla přidělena jako soudci zpravodaji Stanislavu Balíkovi.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti ve smyslu zákona č. 82/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl dne 13. 1. 2014 písemně vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy. Byl poučen, že jako účastník řízení musí být zastoupen advokátem, a to na základě plné moci, v níž je výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem. Současně byl upozorněn na následky spojené s neodstraněním vytčené vady.

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 12. 2. 2014 stěžovatel požádal o prodloužení lhůty do doby, než mu bude na základě žádosti určen advokát Českou advokátní komorou v Brně. Dne 25. 2. 2014 bylo stěžovateli písemně sděleno, že se mu lhůta k odstranění vad s konečnou platností prodlužuje o dalších 10 dnů od doručení přípisu. Protože stěžovatel nebyl doručovatelem zastižen na adrese, kterou v ústavní stížnosti označil jako místo pro doručování písemností, zásilka obsahující sdělení o prodloužení lhůty byla dne 28. 2. 2014 uložena a stěžovatel byl vyzván, aby si ji vyzvedl. Protože si ji v úložní době nevyzvedl, byla dne 11. 3. 2014 vložena do stěžovatelem užívané schránky. Ve smyslu ustanovení § 49 odst. 4 o. s. ř. nastala dne 10. 3. 2014 fikce doručení. Stěžovatel na výzvu reagoval zasláním "doplnění" ústavní stížnosti ze dne 17. 3. 2014, vytčenou vadu spočívající v absenci zastoupení advokátem však neodstranil.

Ústavnímu soudu tak nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout s tím, že ani v dodatečně určené lhůtě nebyly odstraněny její vady.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2014

Stanislav Balík, v. r.

soudce zpravodaj