II. ÚS 285/02Usnesení ÚS ze dne 15.07.2002

II.ÚS 285/02 ze dne 15. 7. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele R. T., o jeho návrhu doručeném Ústavnímu soudu dne 9. 5. 2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 9. 5. 2002, s odkazem na porušení Listiny základních práv a svobod, aby byl přezkoumán nezákonný a nepřípustný postup příslušných orgánů při jeho obvinění, zatčení a věznění.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud navrhovatele písemně poučil o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem s tím, že se případně může obrátit na Českou advokátní komoru v Praze se žádostí, aby mu byl advokát přidělen. Upozornil ho i na další vady návrhu, z něhož není patrné, které věci se týká, co sleduje a čeho se navrhovatel domáhá. Zároveň Ústavní soud navrhovatele vyzval, aby vytknuté vady odstranil ve lhůtě 20 dnů, a upozornil jej na následky, jež plynou z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Na výzvu Ústavního soudu, kterou obdržel dne 29. 5. 2002, navrhovatel nereagoval.

Vycházeje z výše uvedeného, Ústavní soud konstatuje, že navrhovatel přes upozornění na následky a přes poskytnutou informaci o možnostech, jak si zajistit právní zastoupení, vady návrhu neodstranil.

Za této situace Ústavnísoud návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady svého podání ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 15. července 2002JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj