II. ÚS 2760/07 #1Usnesení ÚS ze dne 19.05.2011

II.ÚS 2760/07 ze dne 19. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké v právní věci stěžovatelů 1) J. Č., 2) M. Š., 3) E. Ř., 4) J. H., 5) H. P. a 6) M. Ř., zemřelé, společně zastoupených JUDr. Petrem Gracíkem, advokátem se sídlem v Novém Bydžově, Masarykovo nám. 1144, v rámci řízení o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 30. 8. 2005 č. j. 11 C 284/2005-146 (správně sp. zn. 11 C 284/2004-146), rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 3. 2006 č. j. 30 Co 7/2005-178 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2007 č. j. 28 Cdo 2111/2006-210, takto:

V řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 2760/07 bude po zemřelé stěžovatelce M. Ř. nadále pokračováno s jejími zákonnými dědici P. R. a P. Ř.

Odůvodnění:

Ústavní soud vede řízení o návrhu shora jmenovaných stěžovatelů na zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů.

Podáním ze dne 4. 5. 2009 oznámila Ústavnímu soudu JUDr. I. K., notářka, že byla Okresním soudem v Hradci Králové pověřena, aby jako soudní komisařka projednala dědické řízení po zůstavitelce M. Ř., zemřelé, která byla účastníkem řízení o projednávané ústavní stížnosti. Soudní komisařka dále podáním ze dne 25. 8. 2009 Ústavnímu soudu sdělila, že k dědickému řízení byli přizvání dva účastníci, pozůstalí synové: P. R. a P. Ř., kteří dědictví neodmítli. Současně Ústavnímu soud oznámila, že pravomocné rozhodnutí doposud nebylo vydáno, jelikož bylo nezbytné čekat na upřesnění majetku náležejícího do dědictví. Po dožádání bylo Ústavnímu soudu zasláno usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 27. 8. 2009 č. j. 34 D 141/2008-99, kterým soud pravomocně rozhodl ve věci projednání dědictví po zemřelé stěžovatelce a schválil dohodu dědiců, podle níž (výrok II. bod II) dědicové P. R. a P. Ř. nabývají mimo jiné rovným dílem práva a povinnosti vztahující se k zůstavitelce jako účastníku řízení ve věci ústavní stížnosti vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 2760/07. Dědicové P. R. a P. Ř. po výzvě Ústavního soudu vyjádřili souhlas s pokračováním v řízení o projednávané ústavní stížnosti a připojili plné moci, jimiž si zvolili právním zástupcem pro zastupování před Ústavním soudem dosavadního právního zástupce všech stěžovatelů JUDr. Petra Gracíka, advokáta se sídlem v Novém Bydžově, Masarykovo nám. 1144.

Ztratí-li v průběhu řízení o ústavní stížnosti stěžovatel, který je fyzickou osobou, způsobilost být účastníkem řízení a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 107 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, jeho dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali právo nebo povinnost, o níž v řízení jde. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, resp. kdo bude procesním nástupcem zemřelého účastníka, soud rozhodne usnesením (§ 107 odst. 1 občanského soudního řádu).

V projednávané věci neměl Ústavní soud pochyb, že pokračování v řízení o ústavní stížnosti nic nebrání, neboť nejde o právo, jež je vázáno jen na samotnou osobu účastníka řízení a podle hmotného práva jeho smrtí k zániku právního vztahu nedošlo. Jak plyne z výše uvedeného rozhodnutí obecného soudu, právní nástupci stěžovatelky jsou známi, přičemž na ně přešlo vlastnictví majetkových práv i povinností patřících k zůstavitelce jako účastnici řízení o projednávané ústavní stížnosti.

Ústavní soud proto rozhodl, že bude nadále v řízení pokračovat s těmito právními nástupci původní stěžovatelky, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. května 2011

Jiří Nykodým, v. r.

předseda senátu