II. ÚS 274/02 #2Usnesení ÚS ze dne 19.05.2011

II.ÚS 274/02 ze dne 19. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní o ústavní stížnosti JUDr. Ing. F. V., zemřelého, dříve zastoupeného JUDr. Janem Camrdou, advokátem Advokátní kanceláře Benešov, Masarykovo nám. 225, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 1. 2002, čj. 38 Ca 112/2001-34, takto:

Po zemřelém Ing. F. V. bude v řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 274/02 pokračováno s dědici M. V. a A. V.

Odůvodnění:

V průběhu řízení před Ústavním soudem právní zástupce stěžovatele Ústavnímu soudu oznámil, že jeho mandant zemřel. Z přiložené kopie úmrtního listu bylo zjištěno, že stěžovatel zemřel dne XX. XX. XXXX. Notářka JUDr. J. K., z pověření Obvodního soudu pro Prahu 2 soudní komisařka, sdělila Ústavnímu soudu přípisem ze dne 27. 11. 2003, že dědické řízení po zemřelém JUDr. Ing. F. V., vedené pod č.j. 2 D 814/2002-179 (Nd 205/2002), není ukončeno a nelze ani stanovit předpokládaný termín ukončení, a to vzhledem k tomu, že zůstavitel vydědil své potomky, kteří žalují na neplatnost vydědění.

Vzhledem k uvedeným okolnostem a obsahu ústavní stížnosti Ústavní soud usnesením ze dne 29. 1. 2004 čj. II. ÚS 274/02-32 řízení o ústavní stížnosti podle ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř. ve vazbě na ustanovení § 63 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přerušil do doby ukončení dědického řízení, tedy do doby, kdy bude rozhodnuto o právních nástupcích stěžovatele.

Přípisem notářky JUDr. J. K., soudní komisařky z pověření Obvodního soudu pro Prahu 2, ze dne 1. 3. 2011, bylo Ústavnímu soudu sděleno, že dědici po zemřelém F. V. jsou pozůstalá manželka M. V. a pozůstalý syn A. V.

Vzhledem k tomu, že tím odpadl důvod přerušení řízení o ústavní stížnosti, neboť již bylo pravomocně rozhodnuto o dědicích po zemřelém stěžovateli, rozhodl Ústavní soud podle ust. § 42 odst. 3 ve spojení s ust. § 63 zákona o Ústavním soudu a ust. § 107 odst. 1 a odst. 2 o. s. ř. o tom, že v řízení se pokračuje s dědici zemřelého stěžovatele. V této souvislosti je nutné připomenout, že jak již byli dědici zemřelého vyrozuměni v souvislosti s výzvou k předložení plné moci, v řízení před Ústavním soudem musí být procesní nástupci obligatorně zastoupeni advokátem, jinak nebudou moci svá procesní práva v řízení fakticky vykonávat.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. května 2011

Jiří Nykodým

předseda senátu