II. ÚS 274/01 #1Usnesení ÚS ze dne 17.09.2003

II.ÚS 274/01 ze dne 17. 9. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Předseda senátu rozhodl ve věci ústavní stížnosti společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, právně zastoupené advokátem JUDr. Tomášem Sokolem, Advokátní kancelář se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu ve Vyškově ze dne 25. 4. 2000, č.j. 3 C 325/99-17, a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 1. 2001, sp. zn. 44 Co 527/2000, za účasti 1) Krajského soudu v Brně, 2) Okresního soudu ve Vyškově, jako účastníků řízení, a vedlejšího účastníka řízení J. V., t. č. neznámého pobytu, takto:

Ve výroku nálezu Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 274/01, ze dne 15. dubna 2003 se opravuje datum vydání rozsudku Okresního soudu ve Vyškově, č.j. 3 C 325/99-17, tak, že má správně znít "ze dne 25. 4. 2000".

Odůvodnění:

Při vyhotovování čistopisu nálezu Ústavního soudu, jak shora je označen, došlo nedopatřením k písařské chybě, neboť zrušený rozsudek Okresního soudu ve Vyškově, č.j. 3 C 325/99-17, je datován 25. 4. 2000, nikoli dnem 25. 4. 1999.

Protože jde o zřejmou písařskou chybu (§ 164 o. s. ř., § 63 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), bylo ji třeba napravit správným datem rozhodnutí, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. září 2003

JUDr. Jiří Malenovský

předseda senátu