II. ÚS 2709/08 #1Usnesení ÚS ze dne 10.12.2008

II.ÚS 2709/08 ze dne 10. 12. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem ve věci podání stěžovatele J. S., bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Úřadu práce v Ostravě ze dne 22. září 2008, č. e. OTB-2851/2008-P1, a proti usnesení téhož orgánu ze dne 1. října 2008, č. e. OTB-2590/2008-P1, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 3. listopadu 2008 stěžovatelovo podání, které se týká rozhodování Úřadu práce v Ostravě - Porubě ve věci podpory v nezaměstnanosti.

Uvedené podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel zejména nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu a podání nesplňovalo ani další požadované náležitosti (např. z podání nebylo zřejmé, čeho přesně se stěžovatel domáhá, porušení jakých ústavně zaručených práv a svobod stěžovatel v napadených rozhodnutích spatřuje atd.). Ústavní soud proto vyzval stěžovatele k odstranění vad podání, k čemuž mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud jeho podání odmítne ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Výzva Ústavního soudu byla doručena stěžovateli dne 7. listopadu 2008. Dne 20. listopadu 2008 obdržel Ústavní soud přípis stěžovatele označený jako "Odstranění vad podání" doplněný o kopii Žádosti o plný invalidní důchod. Tímto podáním stěžovatel ovšem vytýkané vady (zejména nedostatek právního zastoupení) nikterak neodstranil.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula (nejpozději v pondělí 8. prosince 2008) a stěžovatel k výzvě Ústavního soudu vytýkané vady neodstranil. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 10. prosince 2008

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj