II. ÚS 2691/14 #1Usnesení ÚS ze dne 12.01.2015

II.ÚS 2691/14 ze dne 12. 1. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatelky Moravská energetika, s. r. o., se sídlem Záhumení 307/2, Lelekovice, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2014, č. j. 5 As 67/2014-9, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 12. 8. 2014 napadla stěžovatelka v záhlaví uvedené rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka vyzvána dne 27. 8. 2014 k odstranění vad návrhu, které spočívaly zejména ve skutečnosti, že nebyla v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovatelce stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stěžovatelka byla současně poučena, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Podáním ze dne 3. 9. 2014 doručeným Ústavnímu soudu dne 8. 10. 2014 požádala stěžovatelka o prodloužení lhůty pro odstranění vad podání, a to alespoň o 60 dnů. Ve své žádosti stěžovatelka uvedla důvody zdravotní, a dále skutečnost, že již delší dobu jedná s Českou advokátní komorou o určení advokáta. Přípisem ze dne 13. 10. 2014 Ústavní soud žádosti stěžovatelky vyhověl a prodloužil předmětnou lhůtu do dne 30. 11. 2014. Podáním ze dne 27. 11. 2014 stěžovatelka opětovně žádala ze shodných důvodů o prodloužení lhůty pro odstranění vad, tentokráte alespoň do konce března 2015.

Ústavní soud se obrátil na Českou advokátní komoru se žádostí o sdělení, zda eviduje žádost stěžovatelky o určení advokáta. Dopisem ze dne 17. 12. 2014 Česká advokátní komora sdělila, že se na ni stěžovatelka v projednávané věci se žádostí o určení advokáta neobrátila.

Ze shora uvedených důvodů, kdy stěžovatelce byla poskytnuta od podání jejího návrhu lhůta téměř pěti měsíců, během níž Českou advokátní komoru v rozporu se svým tvrzením o určení advokáta nepožádala, Ústavní soud opětovnému návrhu stěžovatelky na prodloužení lhůty k odstranění vad podání nevyhověl a v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 12. ledna 2015

Jiří Zemánek, v. r.

soudce zpravodaj