II. ÚS 2682/10 #1Usnesení ÚS ze dne 13.10.2010

II.ÚS 2682/10 ze dne 13. 10. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti P. Č., bez právního zastoupení, proti výroku II. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. července 2010 č. j. 10A 86/2010-21, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 15. září 2010 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele, kterou se domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí. Tímto usnesením bylo stěžovateli přiznáno osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě stěžovatele proti rozhodnutím České advokátní komory ze dne 3. března 2010 č. j. 355/10 a ze dne 22. března 2010 č. j. 765/10. Napadeným výrokem nebyl žalobě přiznán odkladný účinek.

Z ústavní stížnosti vyplynulo, že stěžovatel není zastoupen advokátem na základě kvalifikované plné moci [§ 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")]. K ústavní stížnosti byla pouze přiložena písemnost, kterou stěžovatel zmocnil advokáta JUDr. A. T. k zastupování před Ústavním soudem v dané věci, aniž by tento uvedené zmocnění akceptoval. Z ústavní stížnosti bylo dále zřejmé, že nebyla sepsána advokátem, ačkoliv i na její sepsání se vztahuje uvedený požadavek právního zastoupení.

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele, aby odstranil uvedené vady podání, a poučil ho, že pokud tyto vady neodstraní ve stanovené lhůtě, bude Ústavní soud nucen jeho podání odmítnout. Rovněž vyzval advokáta JUDr. A. T., aby se vyjádřil k otázce právního zastupování stěžovatele.

Uvedený advokát k výzvě Ústavního soudu uvedl, že ačkoliv byl určen Českou advokátní komorou k zastupování stěžovatele, v mezidobí požádal o zrušení svého ustanovení a určení jiného advokáta. Stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstranil vady podání, nýbrž pouze zpochybnil samotnou výzvu k odstranění vad, protože své zmocnění považoval za odpovídající dikci § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.

K tomu Ústavní soud dodává, že stěžovatel podal již několik desítek ústavních stížností, aniž by byl právně zastoupen, a ze strany Ústavního soudu byl v mnoha případech poučen o nutnosti právního zastoupení advokátem, jakož i o důsledcích neodstranění této vady (např. řízení sp. zn. I. ÚS 257/09, III. ÚS 291/09, IV. ÚS 424/09). Z těchto řízení se současně podává, že stěžovatel navzdory tomuto poučení opakovaně volí postup, kterým povinné zastoupení advokátem ignoruje.

S ohledem na uvedené skutečnosti Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. října 2010

Pavel Rychetský

soudce zpravodaj