II. ÚS 263/99Usnesení ÚS ze dne 02.05.2001

II.ÚS 263/99 ze dne 2. 5. 2001

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 263/99

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Soudce zpravodaj ústavního soudu JUDr. Vojtěch Cepl rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti T. H., zastoupeného JUDr. B. G., CSc., advokátem, proti postupu Policie České republiky, Správy hlavního města Prahy, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost stěžovatele, ve které napadá jiný zásah orgánu veřejné moci, postup Policie České republiky, Správy hlavního města Prahy, ve věci trestního stíhání proti jeho osobě. Stěžovatel tvrdí, že došlo k porušení jeho základních práv a svobod, konkrétně pak čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 7 odst. 2, čl. 10 odst. 1 a čl. 18 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel uvádí, že po svém zatčení dle § 69 trestního řádu byl v policejní cele vystaven ponižujícímu zacházení a navrhuje, aby Ústavní soud Policii České republiky zakázal pokračovat v porušování jím uvedených základních práv a svobod. Pro doplnění stěžovatel uvádí, že byl zatčen dne 30. 3. 1999 v 10.50 hodin. Druhý den, tedy 31. 3. 1999, byl v 10.40 hodin usnesením Okresního soudu v Benešově, č.j. 1 T 72/97 - 759, propuštěn na svobodu. Pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Benešově ze dne 21. 4. 1999, č.j. 1 T 72/97 - 802, byl zproštěn obžaloby ve všech bodech.

Podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 182/1993 Sb."), jestliže stěžovatel tvrdí, že porušení jím uváděných základních práv a svobod spočívalo v jiném zásahu orgánu veřejné moci, než je rozhodnutí, je v kompetenci ústavního soudu toliko zakázat tomuto příslušnému státnímu orgánu, aby v porušování práva a svobody nepokračoval a přikázat mu, aby, pokud je to možné, obnovil stav před porušením. Z výše uvedených tvrzení plyne, že o takový případ se dle petitu ústavní stížnosti nejedná.

II. ÚS 263/99

Z uvedených důvodů soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb. jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 2. 5. 2001

Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu