II. ÚS 2546/10 #1Usnesení ÚS ze dne 24.03.2011

II.ÚS 2546/10 ze dne 24. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti 1) V. K., 2) nezletilé A. K., obou zastoupených JUDr. Janem Pavlíkem, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 1, Na Příkopě 391/7, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 53 Co 201/2010-155 ze dne 10. 5. 2010 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 25 Nc 450/2009-143, takto:

Nezletilé stěžovatelce A. K., t. č. umístěné v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze, se k zastupování v řízení o ústavní stížnosti vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 2546/10 ustanovuje opatrovník JUDr. D. K., advokátka.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedené ústavní stížnosti se stěžovatelky dovolávají ochrany svých ústavně zaručených práv a navrhují zrušení rozhodnutí obecných soudů, jimiž bylo formou předběžného opatření rozhodnuto o umístění druhé stěžovatelky, dcery první stěžovatelky, do péče Dětského centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, a to až do pravomocného rozhodnutí ve věci samé.

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 192 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, nemůže-li dítě z důvodů kolize zájmů v řízení zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat.

Vzhledem k tomu, že projednávanou ústavní stížnost podala vedle V. K. i nezletilá A. K. a stížnost se velice úzce dotýká jejích konkrétních zájmů, přičemž nelze vyloučit střet zájmů nezletilé se zájmy V. K., jediné zákonné zástupkyně nezletilé, je nutno ustanovit nezletilé kolizního opatrovníka ve smyslu ustanovení § 37 zákona o rodině. Ústavní soud proto rozhodl usnesením tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. března 2011

Jiří Nykodým, v. r.

předseda senátu