II. ÚS 2510/18 #1Usnesení ÚS ze dne 09.10.2018

II.ÚS 2510/18 ze dne 9. 10. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatelů 1) Pavla Porgese a 2) Aleny Porgesové, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2018 č. j. 21 Nd 139/2018-294 a ze dne 27. 6. 2018 č. j. 30 Nd 117/2018-179, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byl dne 23. 7. 2018 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatelé se jeho prostřednictvím domáhali zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí.

2. Předtím, než se Ústavní soud mohl začít věcí meritorně zabývat, musel přezkoumat podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost postrádá některé náležitosti návrhu podle ustanovení § 34 zákona o Ústavním soudu a navíc nebyla sepsána advokátem. Z toho důvodu Ústavní soud svým přípisem ze dne 10. 9. 2018, který byl stěžovatelům shodně doručen dne 12. 9. 2018, stěžovatele vyzval k odstranění těchto vad a uložil jim, aby tak učinili nejpozději do 20 dnů od doručení předmětného přípisu. Výslovně také stěžovatele informoval, že se mohou podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na Českou advokátní komoru se žádostí o určení advokáta. Současně je poučil, že neodstranění vad návrhu v určené lhůtě zakládá důvod pro odmítnutí ústavní stížnosti dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

3. Stěžovatelé však ve stanovené lhůtě vytýkané vady jejich podání neodstranili, přestože k tomu byli vyzváni a o následcích takového postupu poučeni. Ústavní soud proto v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení jejich návrh odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. října 2018

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj