II. ÚS 2483/19 #1Usnesení ÚS ze dne 02.10.2019

II.ÚS 2483/19 ze dne 2. 10. 2019

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o návrhu stěžovatele Jakuba Feruse, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2019 sp. zn. 26 Cdo 4084/2018 (dovolání), usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 9. 2017 sp. zn. 28 Co 286/2017 a Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. 10. 2016 sp. zn. 7 C 70/2013, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 30. 7. 2019 bylo Ústavnímu doručeno podání, jímž stěžovatel brojil proti v záhlaví označeným rozhodnutím.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 7. 8. 2019, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 40 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí. Ve stanovené lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatel neodstranil.

Ústavní soud proto postupoval podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudkyní zpravodajkou (mimo ústní jednání) návrh stěžovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. října 2019

Kateřina Šimáčková, v. r.

soudkyně zpravodajka