II. ÚS 247/01Usnesení ÚS ze dne 11.06.2002

II.ÚS 247/01 ze dne 11. 6. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Mgr. J. B., proti rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 10. 1998, sp. zn. Spr. 604/95, a proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 11. 2000, sp. zn. 10 Ca 274/2000, takto:

Ústavní stížnost seodmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 24. 4. 2001, doplněnou podáními ze dne 18. 6. 2001 a 25. 6. 2001, se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 10. 1998, sp. zn. Spr. 604/95, a zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 11. 2000, sp. zn. 10 Ca 274/2000.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, a dále vzhledem k tomu, že k ústavní stížnosti nebylo přiloženo rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, vyzval Ústavní soud dne 12. 12. 2001 stěžovatele k odstranění vad návrhu [§ 41 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen zákon o Ústavním soudu)].

Na tuto výzvu, doručenou dne 14. 12. 2001, stěžovatel reagoval tím, že doručil rozhodnutí o posledním opravném prostředku, avšak neodstranil vadu povinného právního zastoupení pro řízení před Ústavním soudem. Proto byl stěžovatel opětovně výzvou Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2002 vyzván k odstranění vad návrhu. Dne 18. 3. 2002 byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad podání. Ústavní soud dopisem ze dne 5. 4. 2002 (doručeným stěžovateli dne 17. 4. 2002) vyhověl žádosti stěžovatele a lhůtu k odstranění vad stěžovateli prodloužil do 30. 4. 2002. Vada návrhu spočívající v tom, že stěžovatel nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 zákona o Ústavním soudu), nebyla odstraněna ani v prodloužené lhůtě.

Pro výše uvedené byla ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. 6. 2002

Vojtěch Cepl

soudce zpravodaj