II. ÚS 2439/11 #1Usnesení ÚS ze dne 06.10.2011

II.ÚS 2439/11 ze dne 6. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu S. K., týkajícího se usnesení Krajského soudu v Brně v insolvenční věci č. j. KSBR 32 INS 12456/2010-B-21, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 16. srpna 2011, které bylo na podatelnu Ústavního soudu doručeno téhož dne, brojil navrhovatel proti v záhlaví citovanému usnesení vydanému v insolvenční věci.

2. Podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, k návrhu nebyla přiložena plná moc pro zastupování a podání nesplňovalo ani další zákonem o Ústavním soudu požadované náležitosti (např. nebylo z něj zřejmé, jaká ústavně zaručená práva měla být porušena; nebylo přiloženo rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva atd.). Ústavní soud proto vyzval navrhovatele k odstranění vad podání, k čemuž mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud jeho podání odmítne ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Navrhovatel obdržel výzvu k odstranění vad podání dne 29. srpna 2011.

3. Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula (nejpozději ve čtvrtek 29. září 2011, neboť ve středu 28. září 2011 byl státní svátek), a navrhovatel k výzvě Ústavního soudu vytýkané vady neodstranil. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. října 2011

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj