II. ÚS 227/06Usnesení ÚS ze dne 04.07.2006

II.ÚS 227/06 ze dne 4. 7. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu T. T., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 20 T 48/2000, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 19. 4. 2006 podání stěžovatele, v němž napadl shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nebyl především právně zastoupen ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto stěžovatele dopisem ze dne 3. 5. 2006 vyzval k odstranění vad podání, k čemuž mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud jeho podání odmítne ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena dne 5. 5. 2006 a vady návrhu nebyly odstraněny, došlo k naplnění podmínek § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, podle nějž soudce zpravodaj mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Protože lhůta k odstranění vad marně uplynula a stěžovatel vytýkané vady návrhu neodstranil, nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 4. července 2006

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj

Za správnost vyhotovení:

E. Kameníková