II. ÚS 225/99Usnesení ÚS ze dne 14.06.1999

II.ÚS 225/99 ze dne 14. 6. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. M., zastoupeného JUDr. V. K., proti usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 3. 3. 1999, sp. zn. 3 Zt 4779/98, a dále proti usnesení policejního orgánu MOP ČR, Podolí, Praha 4 ze dne 20. 1. 1999, č. j. OR4 - 2350/MO1-TČ-98, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost odmítl, neboť návrh je nepřípustný..

Ústavní stížností, která došla Ústavnímu soudu dne 5. 5. 1999 se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 3. 3. 1999, sp. zn. 3 Zt 4779/98, a dále usnesení policejního orgánu MOP ČR, Podolí, Praha 4 ze dne 20. 1. 1999, č. j. OR4 - 2350/MO1-TČ-98, a to pro porušení čl. 11 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Usnesením Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 3. 3. 1999, sp. zn. 3 Zt 4779/98, byla zamítnuta stěžovatelova stížnost proti usnesení policejního orgánu MOP ČR, Podolí, Praha 4 ze dne 20. 1. 1999, č. j. OR4 - 2350/MO1-TČ-98, jako nedůvodná.

Policejní orgán odložil podle § 159 odst. 1 tr. ř. věc podezření ze spáchání trestných činů se závěrem, že se v daném případě nejedná o trestný čin a není na místě vyřídit věc jinak.

Skutkově šlo o vymontování a odvezení vstupních dveří prodejny stěžovatele pracovníky firmy B., která je následně odmítla vydat, při čemž rekonstrukci prodejny prováděla podle uzavřené smlouvy se stěžovatelem firma Š. s. r. o.

Jak policejní orgán, tak i státní zastupitelství došly správně k závěru, že se v daném případě nejedná o záležitost trestní, nýbrž o občanskoprávní vztah, proto byla věc u policejního orgánu odložena a stížnost státním zastupitelstvím zamítnuta. Stěžovatel má možnost domáhat se ochrany svých práv cestou občanskoprávní.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Na základě výše uvedených skutečností byl nucen Ústavní soud podanou ústavní stížnost odmítnout pro její nepřípustnost.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 14. června 1999