II. ÚS 2191/20 #1Usnesení ÚS ze dne 01.09.2020

II.ÚS 2191/20 ze dne 1. 9. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z místopředsedy Jaroslava Fenyka a soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavních stížností stěžovatele Svazek obcí Čistá Odra, se sídlem Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, zastoupeného Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou se sídlem Olomoucká 261/36, Mohelnice, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. června 2020 č. j. 7 Afs 22/2019-43, vedené pod sp. zn. II. ÚS 2191/20 a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. června 2020 č. j. 7 Afs 24/2019-44, vedené pod sp. zn. III. ÚS 2192/20, o spojení ústavních stížností vedených pod sp. zn. II. ÚS 2191/20 a III. ÚS 2192/20, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 2191/20 a III. ÚS 2192/20 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. II. ÚS 2191/20.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dvě výše specifikované ústavní stížnosti směřující proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu, kterými byly zamítnuty kasační stížnosti stěžovatele proti rozsudkům Krajského soudu v Ostravě. Krajský soud v Ostravě ve dvou případech rozhodoval o žalobách proti rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství, kterými bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání a potvrzeno rozhodnutí správce daně. Správce daně totiž shledal, že dne 4. 4. 2011 v průběhu losování v rámci zadávacího řízení byla porušena pravidla transparentnosti, a stěžovateli, který veřejnou zakázku zadával, tak nařídil odvod do Státního fondu životního prostředí ve výši 808 001 Kč (věc, které se týká napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. června 2020 č. j. 7 Afs 22/2019-43) a odvod do Národního fondu ve výši 13 736 005 Kč (věc, které se týká napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. června 2020 č. j. 7 Afs 24/2019-44).

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud v zájmu hospodárnosti řízení spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků. Jelikož výše uvedené ústavní stížnosti směřují proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu, které se týkají postupu stěžovatele při losování v rámci zadávacího řízení, přičemž stěžovateli byl dvěma rozhodnutími správce daně nařízen odvod do Státního fondu životního prostředí a Národního fondu, existuje zde jejich skutková souvislost. Navíc se jedná o stejného stěžovatele, který v obou ústavních stížnostech uvádí obdobné argumenty. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle výše uvedených ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Řízení o dvou výše uvedených ústavních stížnostech bude nadále vedeno pod sp. zn. II. ÚS 2191/20 a v souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu o ustavení senátů ze dne 3. prosince 2019 č. Org. 62/19 v platném znění a v souladu s úplným zněním rozvrhu práce na období od 8. dubna 2020 č. Org. 23/20 je soudkyní zpravodajkou v této spojené věci soudkyně Kateřina Šimáčková.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. září 2020

Jaroslav Fenyk, v. r.

místopředseda Ústavního soudu