II. ÚS 2163/12 #1Usnesení ÚS ze dne 24.07.2012

II.ÚS 2163/12 ze dne 24. 7. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti stěžovatelky GRATO spol. s r. o., se sídlem Palackého 796/57a, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 41033281, zastoupené Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou, se sídlem Janáčkovo nábřeží 39/51, 150 00 Praha 5, směřující proti části výroku rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. dubna 2012, č. j. 133 EC 576/2010-27, která se týká náhrady nákladů řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatelka svou ústavní stížností napadá, s tvrzením porušení práv zaručovaných články 36 odst. 1 a 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, v záhlaví označené rozhodnutí obecného soudu v části výroku, který se týká nákladů řízení, a to z důvodů v zásadě již uváděných v jejích předcházejících ústavních stížnostech, a podle stěžovatelky svědčících pro přiznání práva na náhradu nákladů řízení v plné jí uplatňované výši.

2. Napadeným rozhodnutím bylo Okresním soudem v Ostravě v řízení o žalobě stěžovatelky pro zaplacení částky 1 008 Kč s příslušenstvím, představující nezaplacené jízdné a přirážku k němu, kterážto pohledávka byla stěžovatelce postoupena, rozhodnuto tak, že žalovaná je povinna žalovanou částku s příslušenstvím stěžovatelce zaplatit. Dále byla žalované podle § 142 odst. 1 o. s. ř. stanovena povinnost nahradit stěžovatelce na nákladech řízení částku 300 Kč, přičemž v odůvodnění svého rozhodnutí soud podrobně zdůvodnil, proč stěžovatelce již nepřiznal dále jí požadované náklady představující odměnu za zastoupení advokátem, jež soud považoval za neúčelně vynaložené.

3. V posuzovaném případě, stejně jako v předcházejících stěžovatelčiných věcech, Ústavní soud důvod pro svůj zásah nezjistil z týchž důvodů, které již uvedl ve svých předchozích rozhodnutích např. sp. zn. I. ÚS 1175/12, IV. ÚS 1093/12, III. ÚS 1460/12, na jejichž odůvodnění pro stručnost stěžovatelku odkazuje, neboť se týkají shodné problematiky posouzení účelnosti nákladů řízení. Proto byla stížnost podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. července 2012

Stanislav Balík

předseda senátu