II. ÚS 209/99Usnesení ÚS ze dne 02.09.1999

II.ÚS 209/99 ze dne 2. 9. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. II. ÚS 209/99 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu stěžovatele M. H., o podání, došlém Ústavnímu soudu dne 27.4. 1999,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud se stížností proti rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-město ze dne 26. 11. 1997, sp. zn. 2 T 18/97, a Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. 9 .To 948/97.

Ústavní soud přípisem ze dne 23. 6. 1999 navrhovatele vyrozuměl o vadách návrhu a vyzval jej k jejich odstranění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

Navrhovatel ve stanovené lhůtě vady svého podání neodstranil a lhůta marně uplynula.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/19932 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn a doplnění, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tornu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 2. září 1999