II. ÚS 2032/15 #1Usnesení ÚS ze dne 20.08.2015

II.ÚS 2032/15 ze dne 20. 8. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu 1) T. R., 2) nezl. T. R, 3) nezl. B. R. a 4) H. R., všech bez právního zastoupení, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 0 P 35/2012 a proti navazujícímu usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 28 Co 246/2015, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 8. července 2015 doručeno prostřednictvím e-mailu podání označené jako "ústavní stížnost proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 0 P 35/2012 a proti navazujícímu usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 28 Co 246/2015 s žádostí o přednostní projednání věci". Toto podání učinil v záhlaví na prvním místě uvedený stěžovatel Tomáš Rychtecký, a to jménem všech stěžovatelů.

Z uvedeného podání vyplynulo, že žádný z uvedených stěžovatelů není právně zastoupen advokátem na základě kvalifikované plné moci (§ 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů), jakož i další vady, jež bránily věcnému projednání návrhu. Z tohoto důvodu Ústavní soud poučil stěžovatele, jehož prostřednictvím byl návrh podán, o náležitostech ústavní stížnosti a vyzval jej k odstranění vad návrhu. Zároveň jej poučil, že pokud tyto vady neodstraní ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy, bude jeho návrh odmítnut.

Lhůta k odstranění vad uplynula dne 17. srpna 2015, přičemž v jejím průběhu (konkrétně dne 3. srpna 2015) obdržel Ústavní soud pouze podání stěžovatele, jehož přílohou byla zpráva Ústavu leteckého zdravotnictví o jeho zdravotním stavu. Předmětné vady podání tedy ve stanovené lhůtě (a ani poté) nebyly odstraněny, pročež Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podaný jménem stěžovatelů podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2015

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj