II. ÚS 202/94Usnesení ÚS ze dne 02.02.1995

II.ÚS 202/94 ze dne 2. 2. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. II. ÚS 202/94

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu stěžovatele Z.P., o podání ze dne 22. 12. 1994, došlém Ústavnímu soudu dne 27. 12. 1994, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud se stížností proti rozhodnutí O.Ú. B., pozemkového úřadu ze dne 25. 1. 1994 č.j. 1061-4122/93, spolu s rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 1. 9. 1994 č.j. 20 Ca 115/94-17,

o vlastnictví k nemovitostem, a to z důvodu, že bylo rozhodnuto v neprospěch navrhovatele.

Ústavní soud přípisem ze dne 9. 1. 1995 navrhovatele vyrozuměl o vadách návrhu a vyzval k jejich odstranění ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení.

Navrhovatel ve stanovené lhůtě sice reagoval dopisem ze dne 12. 1. 1995, vady však neodstranil a lhůta marně uplynula.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. února 1995 Prof.JUDr. Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu ČR