II. ÚS 1947/11 #1Usnesení ÚS ze dne 18.07.2011

II.ÚS 1947/11 ze dne 18. 7. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., se sídlem Chomutov, Křižíkova 1098/6, zastoupené Mgr. Janem Křivánkem, advokátem se sídlem Plzeň, Sady 5. května 46, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 8. 2010 ve věci sp. zn. 12 Co 310/2008, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, kterým mělo dojít k porušení ustanovení čl. 90 Ústavy a ustanovení čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda podání splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V projednávaném případě k takovému závěru nedospěl.

Dle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem České republiky.

Nutným předpokladem aktivní legitimace subjektu podávajícího ústavní stížnost je tak skutečnost, že stěžovatelka byla účastníkem řízení, v němž bylo napadené rozhodnutí soudu vydáno.

Účastníkem (exekučního) řízení, z něhož vzešlo ústavní stížností napadené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, bylo Statutární město Chomutov (jakožto oprávněný), nikoliv stěžovatelka, byť tato nabyla od oprávněné v daném exekučním řízení vymáhanou pohledávku.

Stěžovatelka tedy nebyla účastníkem řízení, ze kterého vzešlo napadené usnesení, pročež je ji třeba považovat za osobu zjevně neoprávněnou k podání projednávané ústavní stížnosti, a na této skutečnosti nic nemění ani stěžovatelkou k ústavní stížnosti přiložená smlouva o postoupení pohledávek ze dne 26. 8. 2009.

Vzhledem k výše uvedenému soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. července 2011

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj