II. ÚS 189/96Usnesení ÚS ze dne 10.09.1996

II.ÚS 189/96 ze dne 10. 9. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 189/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J.P., o návrhu ze dne 8. 7. 1996, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 8. 7. 1996, doručeném Ústavnímu soudu dne 11. 7. 1996, žádá Ústavní soud o prošetření jeho obvinění z trestného činu znásilnění podle § 241/1 tr. zák. a trestného činu pokusu o znásilnění podle § 8 odst. 1 tr. zák., neboť má za to, že v řízení se přihlíží především k tomu, že byl pro stejnou trestnou činnost, tj. sexuální delikty, již odsouzen, a nikoliv ke skutečnému dokazování a výpovědím svědků.

Vzhledem k tomu, že podání navrhovatele nesplňovalo náležitosti zák. č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, byl stěžovatel přípisem, který mu byl doručen oproti podpisu dne 25. 7. 1996, vyzván k odstranění vad návrhu, a to ve lhůtě do 2. 9. 1996.

Ústavní soud po marném uplynutí lhůty pro odstranění vad návrhu znovu přezkoumal podání stěžovatele a dospěl k závěru, že

1

II. ÚS 189/96

jde o návrh, který nemá náležitosti dle zák. č. 182/1993 Sb., mimo jiné proto, že navrhovatel není dosud zastoupen advokátem.

Za této situace a vzhledem k tomu, že dne 2. 9. 1996 uplynula lhůta k odstranění vad, byl návrh stěžovatele dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

JUDr. Iva Brožová

V Brně dne 10. 9. 1996soudkyně Ústavního soudu ČR

2