II. ÚS 154/98Usnesení ÚS ze dne 21.04.1998

II.ÚS 154/98 ze dne 21. 4. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS. 154/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele JUDr. J. U., člena představenstva a generálního ředitele Č. t., a. s., zastoupeného JUDr. A. P., advokátkou, o ústavní stížnosti proti usnesení vlády č. 270 ze dne 15. 4. 1992, takto:

Ústavní stížnost se odmítá

Odůvodnění.

II. ÚS 154/98

Stěžovatel se svou ústavní stížností, podanou osobně na podatelně Ústavního soudu dne 3. 4. 1998, domáhal zrušení usnesení vlády ČR č. 270 ze dne 15. 4. 1992, ve kterém se konstatuje, že majetek, k němuž má právo hospodaření T., přešel do vlastnictví státu, a současně, že na tento majetek bude vláda pohlížet tak, jako by jeho vlastníkem byl ÚV KSČ, a to přesto, že tatáž vláda tentýž majetek na základě hospodářské smlouvy ze dne 4. 7. 1990 převedla na úřad vlády ČR. Následně 1. 12. 1990 Úřad vlády uzavřel hospodářskou smlouvu s Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci za účelem vložení majetku jako vkladu do navrhovaných akciových společností. V této souvislosti stěžovatel zdůraznil, že k převodu předmětného majetku na stát došlo ještě před účinností ústavního zákona č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ lidu České a Slovenské Federativní republiky. Dále stěžovatel uvedl, že střídající se ministerstva, vykonávající akcionářská práva, a změny statutárních orgánů nevedly k řádnému provedení privatizace a naopak došlo k poklesu hospodářských výsledků a neúnosnému úvěrovému zatížení, v důsledku neodůvodněných miliardových investic. Tak se stalo, že došlo k poškození nejen jeho práv, ale též majetku státu. Závěrem navrhl zrušení vládního usnesení č. 270 ze dne 15. 4. 1992 v části týkající se Č. t., a. s., a vydání předběžného opatření, ve kterém by bylo vládě České republiky a Ministerstvu pro místní rozvoj uloženo zdržet se zásahů do práv Č. t., a. s.

Ústavní soud přezkoumal návrh stěžovatele a dospěl k závěru, že i kdyby vládní usnesení bylo zásahem orgánu veřejné moci ve smyslu § 72 zák. č. 182/1993 Sb., bylo vydáno 15. 4. 1992, takže vzhledem k § 145 zák. č. 182/1993 Sb., dle kterého, jestliže k zásahu orgánu veřejné moci došlo před 1. 1. 1993 a

2

II . ÚS 154/98 - 7

jestliže lhůta pro podání ústavní stížnosti k ÚS ČSFR, stanovená v § 55 odst. 3 zák. č. 491/1991 Sb., započala po 2. 11. 1992, lze proti takovému zásahu podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu do 60 dnů ode dne, kdy zák. č. 182/1993 Sb. nabyl účinnosti, protože tento zákon nabyl účinnosti dle § 150 dnem 1. 7. 1993, nezbylo než ústavní stížnost, podanou dne 3.

4. 1998, dle § 43 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené tímto zákonem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

JUDr. Iva Brožová

V Brně dne 9. 4. 1998soudce zpravodaj