II. ÚS 1421/12 #1Usnesení ÚS ze dne 26.06.2012

II.ÚS 1421/12 ze dne 26. 6. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem ve věci ústavní stížnosti O. Š., proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 sp. zn. 1 T 37/2011 ze dne 17. června 2011 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 17. dubna 2012 došel Ústavnímu soudu návrh stěžovatele na přezkum shora uvedeného soudního rozhodnutí. Jelikož návrh na zahájení řízení nesplňoval požadavky kladené na něj zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn, když stěžovatel nebyl právně zastoupen a rovněž scházela kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, byl stěžovatel vyrozuměn výzvou (přípisem) ze dne 2. května 2012 o tom, aby odstranil vady svého návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy s poučením, že jinak Ústavní soud stížnost odmítne.

Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 10. května 2012. Třicetidenní lhůta určená soudcem zpravodajem k odstranění vad návrhu v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu počala běžet dnem následujícím po dni doručení, a sice 11. května 2012 (§ 57 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn, a vypršela dnem 11. června 2012. Stěžovatel dosud vady neodstranil, tedy nepředložil plnou moc prokazující právní vztah zastoupení, návrh sepsaný advokátem a nepřipojil kopii rozhodnutí o posledním opravném prostředku. Stěžovatel však současně ani nepodal žádost o prodloužení lhůty k odstranění těchto vad, ani nesdělil, jaké vážné důvody mu brání v realizaci této povinnosti. Za dané situace proto Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 26. června 2012

Stanislav Balík, v. r.

soudce zpravodaj