II. ÚS 1338/20 #2Usnesení ÚS ze dne 09.06.2020

II.ÚS 1338/20 ze dne 9. 6. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Kateřiny Šimáčkové, soudce Ludvíka Davida a soudce zpravodaje Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti M. P., zastoupené JUDr. Ing. Ivanou Spoustovou, Ph.D., advokátkou, sídlem Rumunská 1720/12, Praha 2, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. března 2020 č. j. 96 Co 314/2019-576, za účasti Krajského soudu v Ústí nad Labem, jako účastníka řízení a nezletilé T. P. a R. P., jako vedlejších účastníka řízení, takto:

Opatrovníkem nezletilé T. P., se k zastupování v řízení o ústavní stížnosti vedené před Ústavním soudem pod sp. zn. II. ÚS 1338/20 ustanovuje Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 8. 5. 2020 doručena ústavní stížnost stěžovatelky, která směřuje proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 3. 2020 č. j. 96 Co 314/2019-576.

2. Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka. Opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálněprávní ochrany dětí.

3. Ústavní stížnost stěžovatelky M. P. napadá závěry Krajského soudu v Ústí nad Labem, dotýkající se konkrétních zájmů nezletilé, přičemž nezletilá má postavení vedlejší účastnice řízení o ústavní stížnosti. Protože zákonní zástupci jsou také účastníky (resp. vedlejšími účastníky) řízení o ústavní stížnosti, může dojít ke střetu jejich zájmů.

4. Ústavní soud proto ustanovil opatrovníka schopného účinně hájit zájmy nezletilé v řízení o ústavní stížnosti, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálněprávní ochranu nezletilé, v tomto případě Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, které nezletilou zastupovalo již v řízení před obecnými soudy.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. června 2020

Kateřina Šimáčková v. r.

předsedkyně senátu