II. ÚS 127/03Usnesení ÚS ze dne 09.04.2003

II.ÚS 127/03 ze dne 9. 4. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele L. O., zastoupeného advokátem Mgr. R. B., o návrhu ze dne 27. 2. 2003, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel svým návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 3. 3. 2003 napadá usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2002, čj. 22 Co 351/2002-283. Okresní soud v Kutné Hoře rozsudkem ze dne 14. 5. 2002, čj. 11 C 81/98-247, určil navrhovatele otcem nezletilé L. T., přičemž nezletilá byla svěřena do výchovy a výživy své matce. Soud dále rozhodl o povinnosti navrhovatele přispívat na výživu nezletilé a splácet dlužné výživné ve splátkách. Rozhodl rovněž o nákladech řízení. K odvolání navrhovatele i matky nezletilé odvolací soud napadeným rozsudkem výroky stanovující povinnost navrhovatele přispívat na výživu nezletilé a splácet dlužné výživné změnil a nově rozhodl taktéž o nákladech řízení. Navrhovatel se domnívá, že rozhodnutím krajského soudu došlo k dotčení jeho ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces garantovaného čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Plná moc ze dne 17. 6. 2002 osvědčující právní zastoupení navrhovatele advokátem Mgr. R. B. byla udělena pouze pro "zastupování ve věci podání ústavní stížnosti". Ústavní soud jej proto vyzval, aby ve lhůtě do sedmi dnů doložil plnou moc osvědčující jeho oprávnění k zastupování pro celé řízení před Ústavním soudem v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Mgr. R. B. byl dále upozorněn, že pokud ve stanovené lhůtě vady v právním zastoupení nebudou odstraněny, Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 cit. zákona odmítne. Tento přípis byl jmenovanému advokátovi doručen dne 19. 3. 2003 a navrhovateli doručen oproti podpisu dne 20. 3. 2003.

Dne 24. 3. 2003 Mgr. R. B. podal k poštovní přepravě přípis, k němuž přiložil speciální plnou moc ze dne 24. 3. 2003 udělenou k zastupování před Ústavním soudem "ve věci podání ústavní stížnosti". Předložená speciální plná moc tak opět neosvědčuje nutné právní zastoupení navrhovatele pro celé řízení před Ústavním soudem podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, na nějž byl výzvou upozorněn. Navrhovatel byl právně zastoupen pouze pro podání ústavní stížnosti, nicméně pro další řízení před Ústavním soudem již zákonnou podmínku nutného právního zastoupení nesplňuje.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 27. 3. 2003 marně uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad návrhu, aniž je navrhovatel přes poučení o možných následcích odstranil.

Za této situace, kdy i přes poučení o možných následcích vady podání nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny, nezbylo Ústavnímusoudu, než návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2003JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj