II. ÚS 119/03Usnesení ÚS ze dne 16.10.2003

II.ÚS 119/03 ze dne 16. 10. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti M. C.

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 24. února 2003 stěžovatelka napadá postup státních orgánů ve věci restituce majetku a žádá o nápravu majetkových křivd z let 1948 a 1957 způsobených její rodině komunistickým režimem, kterou tyto orgány svými rozhodnutími nesjednaly.

Ústavnísoud vyzval stěžovatelku přípisem ze dne 24. března 2003, který obdržela dne 26. března 2003, k odstranění vad podání s tím, že pokud ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude nucen jej odmítnout.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené,soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl na základě § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. října 2003